Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
+ Tóm lược quá trình hình thành phát triển

Tóm lược quá trình hình thành và phát triển
Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương được thành lập dựa trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng là Trung tâm Quy hoạch phát triển đô thị - nông thôn và Ban Quản lý dự án ngành xây dựng.