Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
+ Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
1.CHỨC NĂNG: -Nghiên cứu, tư vấn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, rà soát, triển khai đồng bộ các quy hoạch xây dựng đô thị. -Nghiện cứu, phản biện khoa học về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng. -Thực hiện các dịch vụ tư vấn, đào tạo, hỗ trợ kỹ...