Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
Chi tiết

QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ AN TÂY HUYỆN BẾN CÁT – TỈNH BÌNH DƯƠNG

QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ AN TÂY HUYỆN BẾN CÁT – TỈNH BÌNH DƯƠNG

-Quyết định số 1416/QĐ-UBND  ngày 19/08/2014 ve viec phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2013 đến năm 2020

Xã An Tây có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế. Vùng đất cứng phù hợp phát triển công nghiệp, vùng đất ven sông phù hợp phát triển nông nghiệp với các loại cây trồng đa dạng. 

—Xây dựng nông thôn mới là Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa X về “tam nông”.
—
—Theo quy hoạch chung đô thị Bình Dương, huyện Bến Cát sẽ chia tách thành và huyện Bắc Bến Cát - phát triển nông nghiệp và quận Nam Bến Cát - phát triển công nghiệp - dịch vụ,. Nam Bến Cát đang là khu vực  phát triển công nghiệp mạnh mẽ với rất nhiều khu công nghiệp đang được đầu tư xây dựng hạ tầng, đồng thời nhiều dự án khu dân cư cũng đang được triển khai. Có thể nói khu vực này hiện đang có tốc độ phát triển nhanh nhất của tỉnh Bình Dương.  
—
—3 xã Tây Nam đang là khu vực phát triển công nghiệp - nông nghiệp với tốc độ phát triển tốt, dân cư tập trung ngày càng đông. Định hướng trong tương lai xã An Tây và An Điền sẽ chia tách và trở thành phường thuộc quận Nam Bến Cát.
—
—Việc lập quy hoạch nông thôn mới 3 xã Tây Nam huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020 sẽ đem đến cái nhìn tổng quát, xây dựng các định hướng phát triển kinh tế xã hội cho toàn xã, lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng phục vụ nhu cầu phát triển dân sinh, tạo điều kiện kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế xã hội của địa phương hiện nay và làm cơ sở để phát triển thành đô thị trong tương lai.

 

 

 

—Thực hiện kế hoạch quy hoạch xã nông thôn mới trên toàn tỉnh.
—Đáp ứng các tiêu chí trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng theo Bộ tiêu chí về nông thôn mới.
—Xây dựng xã trở thành xã nông thôn mới phải thể hiện các đặc trưng về phát triển kinh tế - xã hội; có các hình thức sản xuất phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch. Góp phần nâng cao dân trí, đời sống vật chất - tinh thần của người dân; xây dựng xã hội ổn định, giàu bản sắc văn hóa - dân tộc. Đám bảo phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái.
— Xây dựng xã nông thôn mới bằng những phương pháp tiếp cận dựa vào nội lực và phải do cộng đồng địa phương làm chủ, từ đó tổng kết các kinh nghiệm để áp dụng vào những nội dung, phương pháp, cơ chế chính sách và mối quan hệ giữa các cấp các ngành của hệ thống chính trị.

 

 

 

 

Các tin khác