Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
Chi tiết

VIỆN QUY HOẠCH- THẨM TRA THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

THẨM TRA THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH  XÂY DỰNG 

1. XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC TẠM THỜI CỦA BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ  HUYỆN BẮC TÂN UYÊNTỈNH BÌNH DƯƠNG

Công trình: XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC TẠM THỜI CỦA BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN BẮC TÂN UYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa điểm xây dựng:BẮC TÂN UYÊN , BÌNH DƯƠNG

Chủ đầu tưBAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỊ XÃ TÂN UYÊN 

Đơn vị tư vấn thiết kế: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - TNHH MTV (BECAMEX IDC CORP.)

Chủ trì bộ môn Kiến trúc : KTS. Huỳnh Thị Ngọc Phương.

Chủ trì bộ môn Kết cấu : KS.Nguyễn Hữu Danh.

Chủ trì bộ môn Dự toán :CN. Nguyễn Hữu Cang 

Chủ trì Hệ điện: KS. Khổng Trọng Minh

Chủ trì Hệ nước  : KS. Nguyễn Hồng Điệp

Đơn vị thẩm tra: VIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tháp B, Tầng 3, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650)2220202 – Fax: (0650) 3856321 

    Thông tin chung về công trình:

- Tên công trình: TRỤ SỞ LÀM VIỆC TẠM THỜI CỦA HĐND-UBND HUYỆN BẮC TÂN UYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG;

- Loại, cấp công trình: công trình dân dụng ;

- Chủ đầu tư: UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG – TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TNHH MTV BECAMEX; 

- Địa điểm xây dựng:  BẮC TÂN UYÊN , BÌNH DƯƠNG

- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TNHH MTV BECAMEX IDC CORP 2. XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC TẠM THỜI CỦA HĐND-UBND HUYỆN BẮC TÂN UYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Công trình:XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC TẠM THỜI CỦA HĐND-UBND HUYỆN BẮC TÂN UYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa điểm xây dựng:BẮC TÂN UYÊN , BÌNH DƯƠNG

Chủ đầu tưUBND TỈNH BÌNH DƯƠNG – TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TNHH MTV BECAMEX

Đơn vị tư vấn thiết kế: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TNHH MTV BECAMEX IDC CORP

Chủ trì bộ môn Kiến trúc : KTS. Huỳnh Thị Ngọc Phương.

Chủ trì bộ môn Kết cấu : KS.Nguyễn Hữu Danh.

Chủ trì Hệ điện ThS.KS. Ngô Viết Hoàng Phong

Chủ trì Hệ nước  : KS. Nguyễn Ngọc Long.

Đơn vị thẩm traVIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tháp B, Tầng 3, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650)2220202 – Fax: (0650) 3856321 

    Thông tin chung về công trình:

- Tên công trình: TRỤ SỞ LÀM VIỆC TẠM THỜI CỦA HĐND-UBND HUYỆN BẮC TÂN UYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG;

- Loại, cấp công trình: công trình dân dụng ;

- Chủ đầu tư: UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG – TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TNHH MTV BECAMEX; 

- Địa điểm xây dựng:  BẮC TÂN UYÊN , BÌNH DƯƠNG

- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TNHH MTV BECAMEX IDC CORP 


3. XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC TẠM THỜI CỦA HUYỆN ỦY HUYỆN BẮC TÂN UYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Công trình:

XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC TẠM THỜI CỦA HUYỆN ỦY HUYỆN BẮC TÂN UYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa điểm xây dựng:

BẮC TÂN UYÊN , BÌNH DƯƠNG

 

 

Chủ đầu tư:

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG – TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TNHH MTV BECAMEX

 

 

Đơn vị tư vấn thiết kế:

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TNHH MTV BECAMEX IDC CORP

Chủ trì bộ môn Kiến trúc   

Chủ trì bộ môn Kết cấu      

Chủ trì Hệ điện

Chủ trì Hệ nước          

: KTS. Huỳnh Thị Ngọc Phương

: KS.Nguyễn Hữu Danh.

: ThS.KS. Ngô Viết Hoàng Phong.

:KS. Nguyễn Ngọc Long.

Đơn vị thẩm tra:

VIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tháp B, Tầng 3, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650)2220202 – Fax: (0650) 3856321 

 

- Tên công trình: TRỤ SỞ LÀM VIỆC TẠM THỜI CỦA HUYỆN ỦY HUYỆN BẮC TÂN UYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG;

- Loại, cấp công trình: công trình dân dụng ;

- Chủ đầu tư: UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG – TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TNHH MTV BECAMEX; 

- Địa điểm xây dựng:  BẮC TÂN UYÊN , BÌNH DƯƠNG

- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TNHH MTV BECAMEX IDC CORP 


4. XÂY DỰNG HẠ TẦNG XUNG QUANH TRỤ SỞ TẠM THỜI CỦA UBND VÀ HUYỆN ĐỘI HUYỆN BẮC TÂN UYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Công trình:

XÂY DỰNG HẠ TẦNG XUNG QUANH TRỤ SỞ  TẠM THỜI CỦA UBND VÀ HUYỆN ĐỘI HUYỆN BẮC TÂN UYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa điểm xây dựng:

HUYỆN BẮC TÂN UYÊN , TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

 

Chủ đầu tư:

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỊ XÃ TÂN UYÊN

 

 

 

Đơn vị tư vấn thiết kế:

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - TNHH MTV (BECAMEX IDC CORP.)

 

 

 

Đơn vị thẩm tra:

VIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tháp B, Tầng 3, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650)2220202 – Fax: (0650) 3856321 

 

Thông tin chung về công trình

-  Tên công trình: Xây dựng hạ tầng xung quanh trụ sở tạm thời của UBND và Huyện đội huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương;

-  Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng ; Cấp IV;

-  Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án thị xã Tân Uyên;

-  Địa điểm xây dựng: xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;

-  Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình: Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp - TNHH MTV (BECAMEX IDC CORP.). 

 

 

5. KHU DÂN CƯ GATEWAY GIAI ĐOẠN 1,  2 KHỐI CHUNG CƯ 16 TẦNG VÀ CÁC TIỆN ÍCH

Công trình: KHU DÂN CƯ GATEWAY GIAI ĐOẠN 1, 2 KHỐI CHUNG CƯ CAO 16 TẦNG VÀ CÁC TIỆN ÍCH 

SỐ 8, ĐẠI LỘ HỮU NGHỊ, KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – SINGAPORE, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Chủ đầu tư:CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VSIP SEMBCORP GATEWAY

Đơn vị tư vấn thiết kế: 

- Tư vấn kiến trúc: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC QUY HOẠCH  CÔNG TRÌNH RSP (VN)

- Tư  vấn kết cấu: CÔNG TY TNHH THAM & WONG (VN)

- Tư vấn cơ điện: CÔNG TY TNHH J.ROGER PRESTON VIETNAM 

Đơn vị thẩm tra: VIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tháp B, Tầng 3, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650)2220202 – Fax: (0650) 3856321 

 Thông tin chung về công trình

- Tên công trình: Khu dân cư GATEWAY Giai đoạn 1 (2 Khối chung cư cao 16 tầng và các tiện ích);

- Loại, cấp công trình: công trình dân dụng – cấp II;

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển VSIP SEMBCORP GATEWAY

- Giá trị dự toán xây dựng công trình: 285,84 tỷ VNĐ

- Nguồn vốn: vốn doanh nghiệp;

- Địa điểm xây dựng: số 8, đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, phường Thuận giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương;

- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình:

+ Thiết kế Kiến trúc: Công ty TNHH Kiến trúc quy hoạch công trình RSP (Việt Nam);

+ Thiết kế Kết cấu: Công ty TNHH THAM & WONG (Việt Nam);

+ Thiết kế Cơ điện: Công ty TNHH J. ROGER PRESTON VIENAM. 

6. CÔNG TRÌNH:KHU CHUNG CƯ THẠNH TÂN

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thạnh Tân

Địa điểm xây dựng: PhườngTân Đông Hiệp – thị xã Dĩ An – tỉnh Bình Dương

1. Tên công trình: Khu chung cư Thạnh Tân.

2. Loại, cấp công trình:  

- Loại công trình: Công trình dân dụng – Nhà chung cư

- Cấp công trình: Cấp II

3. Thuộc dự án: Khu chung cư Thạnh Tân.

4. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 481.580.991.000 đồng

5. Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thạnh Tân.

6. Địa điểm xây dựng: Phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

7. Diện tích khu đất: 8.338m2.

8. Nhà thầu lập dự án: Công ty TNHH xây dựng thương mại Điền An.

9. Quy mô xây dựng, công suất thiết kế, các thông số kỹ thuật chủ yếu:

9.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính:

- Mật độ xây dựng công trình: 45%

- Hệ số sử dụng đất: 7,5

9.2. Công trình số 1 và 2 – Khối chung cư 1A và 1B

- Diện tích xây dựng khối 1A và 1B: tầng hầm:1833,15m2. Tầng hầm lửng: 1833,15m2. Tầng 1: 1807,95m2; Tầng 2: 1807,95m2; Tầng 3-17: 1750,68m2/1 tầng x15 tầng; Tầng 18: 1750,68m2; Tầng 19: 313,3m2.

Tổng diện tích: 35.606,38m2.

- Cốt nền công trình (tính từ cốt sân): +1,550m.

- Chiều cao tầng 1: 5,95m;

- Chiều cao công trình: 63,2m; Số tầng: 19 + 2 tầng.

- Cấu trúc: Móng cọc ép bê tông cốt thép ứng lực trước. Khung cột, sàn, mái bằng bê tông cốt thép. Tường xây gạch sơn nước. Mặt tiền ốp gạch và kính trang trí. Nền, sàn lát gạch ceramic. Trần thạch cao. Cửa kính khung nhôm.

9.3. Công trình số 3 và 4 – Khối chung cư 2A và 2B:

- Diện tích xây dựng khối 2A và 2B: Tầng hầm:1833,15m2. Tầng hầm lửng: 1833,15m2. Tầng 1: 1807,95m2; Tầng 2: 1807,95m2; Tầng 3-17: 1750,68m2/1 tầng x15 tầng; Tầng 18: 1750,68m2; Tầng 19: 313,3m2.

Tổng diện tích: 35.606,38m2.

- Cốt nền công trình (tính từ cốt sân): +1,550m.

- Chiều cao tầng 1: 5,95m;

- Chiều cao công trình: 63,2m; Số tầng: 19 + 2 tầng.

- Cấu trúc: Móng cọc ép bê tông cốt thép ứng lực trước. Khung cột, sàn, mái bằng bê tông cốt thép. Tường xây gạch sơn nước. Mặt tiền ốp gạch và kính trang trí. Nền, sàn lát gạch ceramic. Trần thạch cao. Cửa kính khung nhôm.

9.4. Các hạng mục khác: các hạng mục công trình có sân đường nội bộ, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và thu lôi chông sét.


Các tin khác