Chức năng nhiệm vụ
Các phòng trực thuộc viện
Đơn vị trực thuộc viện
Thông tin chung
Tổ chức Đảng và Đoàn thể
Chiến lược quy hoạch
Văn bản mới
Văn bản trung ương
Văn bản địa phương
Tra cứu văn bản
Nội bộ Viện Quy hoạch
Lịch làm việc lãnh đạo Viện
Quy định giá đất
Dự án-Quy hoạch các tỉnh
Dự án kê gọi đầu tư
Dự án đã thực hiện
Mr Thang
Chi tiết

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

(Trích QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG)

6. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Viện gồm: Viện Trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng

2.  Hội đồng khoa học Viện

3. Các phòng nghiệp vụ:

- Phòng hành chính kế toán

- Phòng tổ chức - Lao động

- Phòng Thông tin – Tổng hợp

- Phòng đào tạo và quản lý chất lượng

4. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện

- Trung tâm Quy hoạch – tư vấn tổng hợp 1

- Trung tâm Quy hoạch – tư vấn tổng hợp 2

- Trung tâm kiến trúc xanh

- Trung tâm kiểm định

- Ban quản lý dự án

- Xí nghiệp quản lý công trình và sản xuất gạch không nung

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ có 01 trưởng phòng, 01-02 phó phòng và các chuyên viên kỹ thuật; Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện có 01 giám đốc, 02-03 phó giám đốc. Các trung tâm, xí nghiệp tổ chức các xưởng, đội, bộ phận trực thuộc. Ban quản lý dự án tổ chức các bộ phận chuyên môn giúp việc cho giám đốc.

5. Tổ chức Đảng và các đoàn thể:

- Tổ chức Đảng: Chi bộ Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Dương.

- Tổ chức công đoàn: Công đoàn Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Bình Dương.

- Tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh Bình Dương.

Điều 7. Viện trưởng

Viện trưởng Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương là người quản lý và điều hành các hoạt động của Viện, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh và trước pháp luật về mọi hoạt động của Viện.

1. Nhiệm vụ của Viện trưởng:

- Xây dựng kế hoạch hàng năm và 05 năm nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán, thống kê, quản lý tài sản và khai thác có hiệu quả các nguồn lực.

- Quản lý sử dụng cán bộ, viên chức và nhân viên Viện theo quy định của pháp luật. Đảm bảo các chế độ, tiền lương, tiền công, BHXH, BHYT, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, viên chức và người lao động.

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quy chế chi tiêu nội bộ, qui chế dân chủ cơ sở, công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các quy định về chế độ thông tin, báo cáo

- Chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước đối với các hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể. Có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện để các tổ chức Đảng, Đoàn thể tham gia giám sát, quản lý các mặt hoạt động của Viện.

2. Quyền hạn:

- Phân công giao nhiệm vụ cho các Phó Viện trưởng và cán bộ, viên chức.

- Tham mưu thành lập, chia tách và giải thể các tổ chức trực thuộc Viện.

- Quyết định bổ nhiệm (hoặc miễn nhiệm), khen thưởng (hoặc kỷ luật) các chức danh trưởng, phó các phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện theo quy định của pháp luật.

- Quyết định tuyển dụng, điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, viên chức và người lao động.

- Phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, thu chi tài chính của Viện theo quy định pháp luật.

Điều 8. Phó Viện trưởng

- Giúp Viện trưởng quản lý và điều hành hoạt động của Viện. Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Viện trưởng và giải quyết các công việc khác do Viện trưởng giao.

- Phó Viện trưởng thay mặt Viện trưởng và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về quá trình thực hiện và kết quả công việc do Viện trưởng phân công.

Điều 9. Các phòng nghiệp vụ

1. Phòng Hành chính - Kế toán:

- Giúp lãnh đạo Viện quản lý và thực hiện công tác hành chính văn phòng và quản trị Viện.

- Giúp lãnh đạo Viện thực hiện nhiệm vụ kế toán, thống kê, quản lý tài chính, tài sản của Viện.

- Giúp lãnh đạo Viện xây dựng phương án tài chính hàng tháng, hàng năm đảm bảo việc thực hiện chi trả lương, thưởng và các chế độ kèm theo cho cán bộ, viên chức.

- Giúp lãnh đạo Viện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính.

2. Phòng Tổ chức - Lao động:

- Giúp lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch biên chế Viện, thương thảo ký hợp đồng lao động, hợp đồng chuyên gia kèm theo chế độ, tiền lương, phụ cấp.

- Giúp lãnh đạo Viện xây dựng và triển khai thực hiện nội quy cơ quan, quy chế dân chủ cơ sở của Viện.

- Tham mưu cho lãnh đạo Viện về công tác tổ chức và duy trì kỷ luật lao động của Viện.

- Tham mưu cho lãnh đạo Viện trong công tác bảo mật, bảo vệ chính trị nội bộ và thi đua khen thưởng.

3. Phòng Thông tin – Tổng hợp:

- Đầu mối tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của Viện theo tháng, quý, năm và đột xuất.

- Giúp lãnh đạo Viện xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu của Viện và tỉnh Bình Dương.

- Giúp lãnh đạo Viện xây dựng và quản lý hệ thống thông tin địa lý (GIS) về đô thị - nông thôn tỉnh Bình Dương.

- Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho các đối tượng có nhu cầu.

- Giúp lãnh đạo Viện tổ chức, thực hiện các đề tài, đề án, nghiên cứu khoa học.

- Phản biện các vấn đề về khoa học xây dựng, xã hội và môi trường.

 4. Phòng đào tạo và quản lý chất lượng:

- Giúp lãnh đạo Viện xây dựng chương trình và triển khai hợp tác đào tạo với các Viện, trường, các địa phương trong tỉnh về quy hoạch - kiến trúc - xây dựng.

- Xây dựng hệ thống ISO trong các lĩnh vực hoạt động của Viện.

- Kiểm tra chất lượng (KCS) các sản phẩm dịch vụ tư vấn do các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện tổ chức thực hiện.

- Phản biện các vấn đề về đào tạo và chất lượng trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc - xây dựng.

Điều 10. Các đơn vị trực thuộc

1. Ban Quản lý dự án:

- Giúp Lãnh đạo Viện quản lý các dự án đầu tư, dự án quy hoạch do  Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Viện làm chủ đầu tư theo quy định.

- Thực hiện các chức năng của Ban Quản lý dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

 2. Trung tâm quy hoạch và tư vấn tổng hợp 1&2:

- Giúp lãnh đạo Viện tham mưu cho UBND Tỉnh triển khai chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng đô thị - nông thôn.

- Lập quy hoạch xây dựng đô thị - nông thôn và thiết kế đô thị  theo tiêu chí đô thị xanh và các quy hoạch khác phù hợp với năng lực, trình độ chuyên gia.

- Thực hiện các dịch vụ đo vẽ, cắm mốc, giám sát kỹ thuật và các dịch vụ tư vấn khác (ngoại trừ tư vấn thiết kế công trình).

- Phản biện về quy hoạch, xây dựng đô thị nông thôn.

3. Trung tâm kiến trúc xanh:

- Giúp Lãnh đạo viện tham mưu cho UBND Tỉnh triển khai chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng.

- Tư vấn thiết kế các công trình công nghiệp - dân dụng và hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chí kiến trúc xanh.

- Chỉ đạo hệ thống văn phòng nhà xanh tại các địa phương, thiết kế các công trình nhà ở của nhân dân từng bước đáp ứng tiêu chí kiến trúc xanh.

- Phản biện về kiến trúc dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

4. Trung tâm kiểm định:

- Giúp lãnh đạo Viện tham mưu cho UBND Tỉnh triển khai đề án tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng dân dụng của Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng đạt tiêu chuẩn Las-XD.

- Dịch vụ tư vấn cấp giấy chứng nhận đảm bảo sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

- Dịch vụ tư vấn cấp giấy chứng nhận bảo đảm điều kiện an toàn chịu lực công trình xây dựng.

- Dịch vụ tư vấn cấp giấy chứng nhận hợp quy hàng hóa vật liệu xây dựng.

- Giúp lãnh đạo Viện triển khai các chỉ đạo của tỉnh về thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản.

5. Xí nghiệp quản lý công trình và sản xuất gạch không nung:

- Giúp Lãnh đạo Viện thực hiện công tác quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước.

- Thực hiện nhiệm vụ bảo trì, quản lý tòa nhà, các công trình trọng điểm do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Dịch vụ tư vấn bảo trì, quản lý tòa nhà theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Hợp tác sản xuất vật liệu xây không nung.

Điều 11. Hội đồng khoa học của Viện

Hội đồng khoa học viện do Viện trưởng thành lập bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực quy hoạch- đô thị - kiến trúc - xây dựng trong và ngoài tỉnh (kể cả nước ngoài) có nhiệm vụ tư vấn cho lãnh đạo Viện quyết định các vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ.

Hội đồng khoa học có tối đa 07 thành viên và làm việc theo quy chế do Viện trưởng ký quyết định ban hành.

Các tin khác